1.    Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.    Konsument musi odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.     w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


Reklamacja i gwarancja


1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.   Klient w reklamacji musi zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Regulamin reklamacji z tytułu gwarancji i rękojmi sklepu 

1.      W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji Gwarantem jest firma dystrybuująca produkt. Sklep jest jedynie pośrednikiem w procesie reklamacji z tytułu gwarancji.

2.       W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi osobą odpowiedzialną za rozpatrzenie reklamacji jest właściciel firmy Boogi Tomasz Sadowski z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 34, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291823452.

3.       W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji dla elektronicznych papierosów producent udziela trzymiesięcznego okresu gwarancyjnego od dnia nabycia produktu w punkcie sprzedawcy.

4.       Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, napraw przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych a także siły wyższej. Części eksploatacyjne elektronicznych papierosów tj. : tulejki szklane, kable, grzałki, uszczelki są wymieniane zawsze odpłatnie.

5.       Gwarant zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia elektronicznego papierosa do serwisu z wyjątkiem naruszenia warunków wymienionych w punkcie czwartym. Jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia odpowiednich części lub całego urządzenia z zagranicy, gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naprawy bądź wymiany.

6.       Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego elektronicznego papierosa na nowy w przypadku, gdy w okresie gwarancji wykonano 3 nieskuteczne naprawy tej samej usterki (z wyjątkiem uszkodzeń określonych w pkt. 4, lub gdy trwałe usunięcie wady jest niemożliwe.

7.       O ważności gwarancji stanowi data sprzedaży w punkcie stacjonarnym przy ulicy Sienkiewicza 34, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji elektronicznego papierosa należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie to należy przechowywać do końca okresu gwarancyjnego.

8.       W przypadku utraty opakowania fabrycznego duplikatu nie wydaje się.

9.       W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji gwarant wymaga przedstawienia:

a.       Dokumentu zakupu lub potwierdzenia płatności za zakup z datą nabycia bądź opłacenia produktu w sklepie.

b.       W przypadku elektronicznych papierosów fabrycznego opakowania produktu

c.       Oryginału wypełnionego wniosku reklamacyjnego z dokładnym opisem usterki i podpisem kupującego.

10.   W przypadku pierwszego zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów operacyjnych włączając w to koszty weryfikacji usterki, koszty przesyłki do dystrybutora itp.

11.   W przypadku pierwszego odwołania się od decyzji reklamacyjnej z tytułu rękojmi i gwarancji kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów operacyjnych włączając w to koszty weryfikacji usterki, koszty przesyłki do dystrybutora itp.

12.   W przypadku drugiego i każdego kolejnego odwołania się od decyzji reklamacyjnej z tytułu rękojmi lub gwarancji kupujący obciążany jest opłatą operacyjną w wysokości 50 zł brutto.

13.   We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.